Công ty Cổ phần Lucky House Việt Nam - Điện thoại: 0989.134.563 - (04) 3537 3421